Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden workshops door beleefhetwild.nl
Geldend vanaf 1 januari 2018

Definities
beleefhetwild.nl: rechtspersoon die workshops, cursussen of andere activiteiten aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, cursus of andere activiteit van beleefhetwild.nl deel te nemen
Workshop: een workshop, cursus of activiteit die door beleefhetwild.nl wordt uitgevoerd en gerealiseerd

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen beleefhetwild.nl en Deelnemer, ook na het
beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst
Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en beleefhetwild.nl tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een
bevestiging van deelname.

Prijzen
Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van beleefhetwild.nl staat vermeld. In de
beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
De vermeldde prijs inclusief BTW.

Annuleren door Deelnemer
Deelnemer kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald. Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag
verschuldigd.
Bij annulering vanwege zwaarwichtige redenen zijn alleen de kosten verschuldigd die beleefhetwild.nl reeds bij derden heeft moeten maken en nog
onherroepelijk moet maken. Bij zwaarwichtige annuleringsreden valt te denken aan overlijden of ziekte van Deelnemer of een naast familielid, hetgeen
in overleg met beleefhetwild.nl wordt bepaald.

Verplaatsen en annuleren door beleefhetwild.nl
beleefhetwild.nl behoudt zich het recht voor om een workshop tot twee dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt
hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft het alsdan recht de deelname kosteloos te annuleren.
beleefhetwild.nl behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan
onverwijld op de hoogte gesteld. Indien beleefhetwild.nl een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop
volledig retour.

Betalen
Direct na aanmelding ontvangt Deelnemer binnen 24 uur een factuur met het bedrag van de workshop. De toegezonden factuur dient binnen 5 dagen voldaan te worden.
Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor beleefhetwild.nl voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn
begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Op de verzonden factuur staat het BTW nummer van beleefhetwild.nl vermeld.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. beleefhetwild.nl is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor
Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.

Chat openen
Heb je een vraag stel gerust via Whatsapp